Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

12
okt
2011
Noslēgti visi līgumi- Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā 1.kārtā

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" 1.kārtas projektu konkurss noslēdzās šā gada 24.martā. Šobrīd ir pabeigta pēdējo līgumu par projekta īstenošanu slēgšana. Kopumā ir noslēgti 1145 līgumi ar kopējo KPFI finansējuma summu 4 157 453.11 LVL starp projektu iesniedzējiem, SIA "Vides investīciju fonds" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

21
sep
2011
Apstiprināts pirmais noslēguma pārskats

Informējam, ka ir apstiprināts pirmais noslēguma pārskats un maksājuma pieprasījums konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā".

02
sep
2011
Noslēgti jau vairāk nekā 1000 līgumi ar iedzīvotājiem par KPFI finansējuma saņemšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vides investīciju fonds" ir noslēguši jau vairāk kā 1000 līgumus ar iedzīvotājiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu atjaunojamo energoresursu izmantošanai viņu mājokļos.

19
jūl
2011
Noslēgti pirmie līgumi ar iedzīvotājiem par KPFI finansējuma saņemšanu mājsaimniecību sektorā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir noslēgusi pirmos 60 līgumus ar iedzīvotājiem, kuri saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējumu atjaunojamo energoresursu izmantošanai savos mājokļos.

27
jūn
2011
Informācija par līgumu slēgšanu mājsaimniecībām

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" 49.punktu, projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu.

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (turpmāk - iekārtas) iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk - finansējums) ir 11 399 481 lats.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI

Līgums par projekta īstenošanu:
Līgums par projekta īstenošanu

Pielikumi:
1.pielikums: Projekta pārskats 
2.pielikums: Maksājuma pieprasījums
3.pielikums: Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
4.pielikums: Projekta rezultātu monitoringa pārskats 

  Palīgs maksājuma pieprasījuma un pārskata aizpildīšanā:
1. pielikums: Projekta pārskata piemērs mājsaimniecībām ar komentāriem 
2. pielikums: Maksājuma pieprasījuma piemērs mājsaimniecībām ar komentāriem 

Par monitoringu

Informējam, ka Līguma par projekta īstenošanu 4.pielikums: Projekta rezultātu monitoringa pārskats par 2011.gadu nav jāsniedz. Pirmo monitoringa pārskatu būs jāiesniedz par pilnu 2012.gadu līdz 2013.gada 31.janvārim.

Monitoringa pārskatu finansējuma saņēmējs iesniedz SIA "Vides investīciju fonds" papīra formātā klātienē vai nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu, vai tikai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Ja pārskats tiek iesniegts papīra formātā, tad papildus nosūta arī elektronisko kopiju uz e-pastu majsaimniecibas@lvif.gov.lv.

Līguma grozījumi (Projekta līguma grozījumu pieprasījuma veidlapa):

Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums mēnešos (vienu reizi)
 • ne vairāk kā par 4 (četriem) mēnešiem,
 • ja finansējuma saņēmējs objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nav varējis ievērot noteiktos termiņus

Dzīvojamās mājas īpašnieka (finansējuma saņēmēja) maiņa, t.sk. izmaiņas kopīpašniekos (vienu reizi)

 • nodrošina, ka jaunais īpašnieks pārņem visas projekta līguma saistības
Piegādātāja, montētāja maiņa (vienu reizi)
 • piegādātājs/montētājs nevar piegādāt iekārtas/veikt darbus, jo ir bankrotējis, maksātnespēja vai citas pamatotas izmaiņas
Iekārtas modeļa maiņa (vienu reizi)


 • uzlabots, jauns modelis
 • piegādātājs nemainās
 • CO2 emisijas samazinājuma rādītājs nesamazinās
Iekārtas maiņa uz lētāku iekārtu (vienu reizi)


 • mainītās iekārtas tehniskie parametri ir līdzvērtīgi projektā apstiprinātajai
 • piegādātājs nemainās
 • CO2 emisijas samazinājuma rādītājs nesamazinās
 Iekārtas tehnisko parametru maiņa (vienu reizi)
 • iekārtas jauda/lietderība augstāka
 • citi tehniskie rādītāji nepasliktinās
 • piegādātājs nemainās
 • CO2 emisijas samazinājuma rādītājs nesamazinās
 Iekārtas izvietojuma maiņa (vienu reizi)
 • projekta īstenošanas vieta (adrese) nemainās
 Projekta izmaksu pārdale starp budžeta pozīcijām (vienu reizi)
 • vienā projekta budžeta apakšpozīcijā ir radies līdzekļu ietaupījums, bet citā - faktiskie izdevumi ir lielāki par iepriekš plānotajiem

SEMINĀRI
2011.08.02 Vides investīciju fonds organizē seminārus mājsaimniecībām LASĪT VAIRĀK
2011.02.11 VARAM organizē bezmaksas semināru ciklu iedzīvotājiem par iespējām saņemt finansējumu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

Visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Būtiskākie projektu ieviešanas nosacījumi

Projektu ieviešanas vadlīnijas finansējuma saņemšanai

Svarīgi! Lūdzam savlaicīgi padomāt par iekārtu uzstādīšanas fotofiksācijas veikšanu.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka fotofiksācijā nepieciešams atainot sekojošas pozīcijas:

 • Uzstādīto iekārtu kopskatā
 • Uzstādītās iekārtas tehnisko parametru plāksni
 • Iekārtas savienojumu ar sistēmu
 • Āra kolektora zemes darbus, ja tiek uzstādīts zemes siltumsūknis
 • Visas projekta ietvaros uzstādītās iekārtas (dalītā vadības sistēma, boilers, izplešanās trauks u.c., ja attiecināms).

Veiktās fotofiksācijas izdrukātā veidā jāpievieno pie līguma par projekta īstenošanu 1.pielikuma - pārskata.

Par klimata tehnoloģijām:

 • Būtiski par vēja ģeneratoriem:

Vēja „uzvedība" ir ļoti līdzīga ūdens straumes uzvedībai upē. Ikvienam ir vērts iedomāties savu apkārtni ar potenciālo vēja iekārtas uzstādīšanas vietu kā iegremdētu ūdens straumē, kura maina virzienu no visām debess pusēm. Virpuļi ir nederīgi enerģijas ražošanai, lai ko arī tirgotāji neapgalvotu. Lai ražotu enerģiju no vēja, ir vajadzīga nosacīta vienvirziena gaisa plūsma. Ja apkārtnē ir daudz objektu, kuri vēju „sakuļ" virpuļos, vieta būs nepiemērota:

1. Klajums uz visām pusēm vismaz 150 - 200m (izņemot vietas, kur vidējais vēja ātrums gadā virs 5m/s). Vēja karte Latvijai - http://www.kerveju.lv/veja_karte.php 
2. Uzstādīšanas vieta - kalna gals vai dienvidu-rietumu nogāze, vai vieta, kur ģenerators ir virs visiem apkārtnes pauguriem.
3. Ja ir pieejama stabila energoapgāde no publiskā tīkla, tad netiek lietotas lielas akumulatoru sistēmas. Vēlams, ka tiek veidots saslēgums ar publisko energoapgādes tīklu (jo akumulatoru sistēmas ir dārgas, nedraudzīgas videi un lietotājiem un ir neefektīvas ilgtermiņā).

 • Būtiski par saules kolektoriem un PV paneļiem:

Ikreiz ir jāņem vērā saules enerģijas sezonālais raksturs. Ja tiek uzstādītas iekārtas ar lielu jaudu, lai tās spētu nodrošināt ar siltumenerģiju gada pēdējos un pirmajos mēnešos, jautājums ir par šo iekārtu saražotās enerģijas pielietojumu vasaras mēnešos. Klasisks piemērs ir skolas, kur uzlikti saules kolektori, bet bērni ir vasarā brīvlaikā. Siltumenerģijas kWh, ja to ražo ar, piemēram dabasgāzi vai siltumsūkni, izmaksā 2 - 3 reizes mazāk kā elektroenerģijas kWh. Ja ar jaunu un dārgu iekārtu tiek aizstāts jau salīdzinoši lētas siltumenerģijas avots, jāizvērtē, cik liels būs faktiskais ieguvums.

Elektroenerģijas ražošanai no saules noteikti vispirms ir jāanalizē, cik iegādātā sistēma izmaksās un cik kWh gadā tā saražos. Izejot no šiem datiem, ir vērts izrēķināt, cik ilgā laikā ieguldītie līdzekļi tiks atpelnīti. Ja sistēmas uzstādītāji apgalvo, ka no uzstādītās sistēmas jaudas 1000W viņu sistēma var saražot gada laikā ievērojami vairāk kā 1000 kWh, tad, visticamāk, šie apgalvojumi nav patiesi:

1. Vieta, kur uzstāda saules kolektorus vai PV paneļus, ir orientēta aptuveni dienvidu virzienā. 
2. Vieta nav noēnota vai ir noēnota nebūtiski.

 • Būtiski par siltumsūkņiem:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.11 3.pielikuma 1.tabulas 3.7. pozīciju gaiss/gaiss (A2/A20) tipa siltumsūkņus var uzstādīt tikai tad, ja tie ir paredzēti darbam -20 0C temperatūrā un tiks ekspluatēti dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība nepārsniedz 100 m2.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka pirms gaiss/gaiss tipa siltumsūkņu uzstādīšanas Jums ir jāpārliecinās, vai tiek ievēroti iepriekš minētie nosacījumi, pretējā gadījumā projekta izmaksas par gaiss/ gaiss tipa siltumsūkņu iegādi un uzstādīšanu tiks atzītas kā neattiecināmas.

 


NOSLĒGTIE LĪGUMI

Konkursa ietvaros noslēgto līgumu saraksts (informācija pieejama saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem)