Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

27
aug
2013
Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru

Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējiem KPFI finansēto projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" II kārtai.

15
feb
2013
Noslēgusies līgumu parakstīšana par KPFI finansējuma saņemšanu

Ir noslēgusies līgumu parakstīšana, par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” (turpmāk – konkurss) I un II kārtas projektu īstenošanu.

10
okt
2012
Pagarina pieteikšanās termiņu valsts atbalstam energoefektivitātes uzlabošanai

Lai sniegtu potenciālajiem projektu iesniedzējiem iespējas sagatavot kvalitatīvus pieteikumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par divām nedēļām, t.i., līdz 2012.gada 2.novembrim, pagarinājusi pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai KPFI atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

08
okt
2012
Aicina pieteikties finansējumam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Aicina uzņēmējus un izglītības iestādes uz informatīvo semināru 2012.gada 10.oktobrī plkst. 10:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25, Rīga) par 5.oktobrī izsludinātā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” otrās kārtas (turpmāk - konkurss) nosacījumiem.

PAR KONKURSU

Konkursa II kārtas īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” ar grozījumiem: 25.09.2012. MK noteikumi Nr.661

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai Latvijas Republikā reģistrēta valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbība veidiem (turpmāk-izglītības iestāde).

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais KPFI finansējums ir 600 000 latu.

Konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
55 % – vidējiem komersantiem;
45 % – lielajiem komersantiem;
35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tam pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tam saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku;
85%-  izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti ar augstu tehniskās dokumentācijas gatavības pakāpi.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 31.oktobris.


KONKURSA NOLIKUMS
Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidne komersantiem, pašvaldības iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi komersantiem
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi izglītības iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi 

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts 
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

Līguma veidne valsts budžeta iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi: 
Iepirkumu plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts 
Projekta rezultātu monitoringa pārskats 
Maksājuma dokumenti
  Projekta ieviešanas vadlīnijas projekta ieviesējiem
Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes VEIDLAPA

Piemēri:


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2015.12.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2013.02.12 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2012.10.10 Seminārs par konkursu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Konkursa ietvaros noslēgtie līgumi (informācija atjaunota 14.02.2013.)