Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

19
feb
2015
Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā IV kārta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ceturtās kārtas ietvaros

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir vismaz 2 000 000,00 euro, kur vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 21 343,08 euro un maksimālais - 1 422 871,81 euro. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa ceturtās kārtas ietvaros projektu īstenošanas termiņš, ietverot Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" 59.punktā noteikto noslēguma pārskatu iesniegšanas termiņu (10 darbadienas), ir 2015.gada 29.maijs.

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus. Par vienu un to pašu apgaismojuma infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra, kā arī komersants. Projekta iesniedzēja bilancē ir jābūt apgaismojuma infrastruktūrai:

  • kas atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā, kas atbilstoši MK noteikumos Nr.408 lietotiem terminiem ir publiskai lietošanai paredzētas teritorijas, kas atrodas pašvaldības īpašumā;
  • ar kuru nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām;
  • kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivitātes.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

  1. esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;
  2. jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana;
  3. gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni iegāde un uzstādīšana tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm;
  4. pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm;
  5. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija.

KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līgums par projekta īstenošanu:
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi

Pielikumi:

1. pielikums Projekta pārskats
2. pielikums Maksājuma pieprasījums
3. pielikums Attiecināmās izmaksas
4. pielikums Monitoringa pārskats
  Vadlīnijas projektu iesniedzējiem
Vērtēšanas vadlīnijas

Iesnieguma veidlapa 

SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2015.12.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2015.01.22 Seminārs finansējuma saņēmējiem par projekta rezultātu monitoringa veikšanu KPFI finansēto projektu konkursos LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI