Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
11
jūn
2012
Jau jūlijā pilsētā darbosies energoefektīvi bērnudārzi

Jau jūlijā ir plānots pabeigt energoefektivitātes darbus pilsētas bērnudārzos, par to projekta noslēguma pārbaudē pārliecinājās visi iesaistītie speciālisti.

Izglītības iestāžu ēku energoefektivitāte tiks paaugstināta nosiltinot cokolus, fasādes un jumtus, nomainot logus, ārdurvis un veicot siltummezgla rekonstrukcijas darbus. Tiks paaugstināti ne tikai energoefektivitātes rādītāji ēkās, bet arī vizuāli bērnudārzu ēku izskats tiks uzlabots. Siltināšana tiek veikta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās".

Visas projekta aktivitātes plānots pabeigt laikā - līdz šā gada jūlijam. Par sekmīgu un kvalitatīvu projekta īstenošanu ceturtdien, 17.maijā, pārliecinājās Latvijas Vides investīciju fonds, kas ir KPFI projekta uzraudzības un kontroles institūcija. Pēc veiktās pārbaudes vērtējums pozitīvs - netika konstatētas ne atkāpes no projekta, ne tika izteiktas kādas piezīmes vai aizrādījumi.

„Pozitīvais novērtējums ir labas komandas darba nopelns. Tāpēc pateicība par šādu rezultātu ir izsakāma gan SIA „Forma2" būvuzraugiem, gan būvuzņēmējam SIA „Velve", gan SIA „Lejnieku projektēšanas birojs", SIA „Forma2" un SIA „8 A.M." autoruzraugiem un, protams, mūsu domes izpilddirektoram Valdim Vītoliņa un maniem kolēģiem no Būvniecības nodaļas, Sabiedrisko attiecību nodaļas un Centralizētās grāmatvedības. Tāpat jāsaka liels paldies par sapratni un izturību bērnudārzu vadītājiem un darbiniekiem, kā arī bērnu vecākiem, jo nodrošināt bērnudārza pakalpojumus ēkā, kurā tiek veikti renovācijas darbi nav viegli" stāsta domes Ekonomikas un attīstības nodaļas projekta administratore Anželika Legante.

Jau informējām, ka decembrī pašvaldība sāka bērnudārzu un sākumskolu ēku siltināšanas projektu, kurā paredzēta ēku fasāžu un jumtu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un siltummezgla rekonstrukcija Kauguru vidusskolas sākumskolā, sākumskolā „Zvaniņš" un „Taurenītis", pirmsskolas izglītības iestādēs „Bitīte", „Mārīte", „Ābelīte" un „Saulīte". Siltināšanas darbus veic SIA „Velve".

Iestāžu kopējā platība ir 136 62,60 kvadrātmetru. Plānots, ka, paveicot šos darbus, siltumenerģijas patēriņu izdosies samazināt kopumā vidēji no 259,73 kWh uz kvadrātmetru uz 96,31 kWh, tādējādi tiks panākta oglekļa dioksīda izmešu samazināšana un līdz ar to arī būtisks ieguldījums vides aizsardzības uzlabošanā. Veicot visus plānotos darbus, tiks uzlabots arī ēku ārējais izskats.

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās" tiek īstenots valsts budžeta programmā „Klimata pārmaiņu finanšu instruments", kas finansē 749 854,70 latus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tādējādi ietaupot pašvaldības līdzekļus. Pašvaldības ieguldījums šajā projektā ir 673 tūkstoši latu.

Projekta mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanu. Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2012. gada jūlijam.
Latvijas Vides investīciju fonda projektu vadītājs, eksperts Jānis Smiltāns ( fotogrāfijā no kreisās), SIA „Forma2" būvuzraugs Jānis Vīgants, domes Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administratore Anželika Legante un Latvijas Vides investīciju fonda projektu vadītāja Inese Popova.